O programie

Szkoła Partycypacji to przedsięwzięcie doradczo-szkoleniowe ukierunkowane na małe organizacje non-profit, które chcą przekształcić się w etatowe profesjonalne organizacje skutecznie wypełniające swoją misję w obszarze w którym działają.

Szkoła jest oparta na dwóch zasadach:
1. Zasadzie partycypacji, czyli uznaniu, że uczestnictwo w podejmowaniu decyzji, które nas dotyczą jest elementem godności i niezbywalnym prawem każdego człowieka.
2. Zasadzie nabywana wiedzy przez działanie, czyli połączeniu edukacji z procesem przeksztacania własnej organizacji.

Adresaci programu

Wielu członków organizacji non-profit, przeżywa ogromne rozdarcie między pełnieniem ważnej, często unikalnej misji społecznej, a koniecznością zarabiania na życie poza tą organizacją. Dzieje się tak dlatego, że organizacje te są zbyt małe, aby zapewnić działającym w nich osobom godne warunki pracy i godziwe wynagrodzenie. Z kolei na kształt i wielkość organizacji wpływa wiele różnych czynników, które muszą najpierw być zdiagnozowane zanim organizacja będzie mogła skutecznie się rozwinąć. To właśnie takim organizacjom ma pomóc niniejszy program.

Elementy programu

Program składa się z sześciu komponentów, wzajemnie ze sobą połączonych i przenikających się w trakcie trwania projektu. 

  1. Diagnoza organizacji przy pomocy kwestionariusza Open Non-Profit Index (Open NPI). Każda organizacja po wypełnieniu kwestionariusza otrzymuje na początku programu, raport benchmarkingowy w którym porównywane są jej wyniki do średnich wyników organizacji non-profit dotąd diagnozowanych tym kwestionariuszem.
  2. Autodiagnoza osób.  W projekcie wykorzystanych jest kilkanaście  różnorodnych narzędzi diagnozy indywidualnej, które maja na celu dokładnie ukierunkować pracę nad zmianą organizacyjną i osobistą.
  3. Indywidualne studiowanie materiałów on-line (ok. 50 godzin lektury) Wprowadzeniem do każdego działania organizacyjnego jest zapoznanie się z narzędziami i wprowadzeniem teoretycznym, które stanowi tło i uzasadnienie proponowanych działań. Im większa liczba osób zapozna sie z tymi materiałami tym lepiej.
  4. Prowadzenie zmiany organizacyjnej (w tych pracach uczestniczyć powinni kluczowi członkowie organizacji, szacowane zaangażowanie każdego członka zespołu wdrożeniowego to oprócz lektury materiałów około 2 godz. tygodniowo czyli ok. 50 godz. w całym programie, dokładna liczba będzie znana dopiero po zakończeniu programu). Na podstawie przeprowadzonej na wstępie diagnozy i dostarczonych materiałów, każda para uczestników, będzie dokonywała zmian organizacyjnych, które będą potwierdzane tworzeniem odpowiednich dokumentów wspierających zarządzanie, takich jak strategia informcyjna, strategia organizacyjna, system społecznościowy, system rozwoju członków i inne.
  5. Grupowy mentoring (50 godz). Postępy działań w poszczególnych organizacjach będą korygowane w toku cotygodniowych, dwugodzinnych spotkań. W czasie spotkań będą omawiane możliwe sposoby pracy. Po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby, część tego czasu może byc przeznaczona na konsultacje indywidualne.
  6. Trzy spotkania warsztatowe (4 dni – 40 godzin zajęć stacjonarnych). Spotkania stacjonarne uczestników programu to ważne miejsce wymiany myśli i doświadczeń. Ale też okazja przećwiczenia tych umiejętności, których trudno nauczyć się w wersji on-line. Warsztaty te dotyczyć będą technik pracy zespołowej (1,5 dnia), zainicjowania budowy strategii (1,5 dnia) i zarządzania strategicznego (1 dzień). Koszty zakwaterowania i wyzywienia, uczestnicy pokrywają sami.

Kryteria doboru organizacji do programu

Kryteria konieczne
– Do udziału w programie zapraszamy organizacje, kierujące się w swojej działalności i krzewiące wartości chrześcijańskie.
– Szukamy organizacji, które posiadają już osobowość prawną z zaakceptowanym przez sąd rejestrowy statutem.
– Do udziału w programie zapraszamy fundacje i organizacje kościelne.
Szukamy organizacji, których cele i formy działania pokazują, że dla swojej skuteczności powinny być organizacjami profesjonalnymi z etatową kadrą.

Kryteria dodatkowe
Większe szanse do zakwalifikowania się do udziału w programie maja organizacje, które:
– mają swoją stronę internetową zaktualizowaną w ciągu ostatniego miesiąca,
– mają swoje profile/blogi na bardziej popularnych mediach społecznościowych (facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, in.)
– regularnie umieszczają i aktualizują treści w mediach społecznościowych
– organizują cykliczne wydarzenia,
– oferują znaczącą część swoich usług (pomocy) za darmo,

Uczestnicy programu

W obecnej pilotażowej edycji programu uczestniczyć będzie 10 organizacji, w dwóch turach po 5 organizacji. Każda reprezentowana będzie zawsze przez dwie te same osoby, które pełnia role agentów zmiany.  W wyjątkowych, losowych przypadkach na danych zajęciach organizację może reprezentować jedna osoba lub może dojść do zmiany osoby reprezentującą organizację od określonego punktu programu. Idealnie jest jeśli uczestnikami programu są osoby będące członkami władz organizacji, lub działające na zlecenie tych władz, tak aby mogli stworzyć zalążek zespołu wdrożeniowego, który będzie wprowadzał w organizacji zmiany.

Przybliżony harmonogram Szkoły Partycypacji

NrTemat sesjiStronObszar diagnozyCzas pracy nad sesjąTydzień kursu/

Moduł 1. Diagnoza01Wprowadzenie – istota partycypacji15Wartości1 godz.1
02Moja partycypacyjność14Osobiste wartości1 godz.2
03Przygotowanie do diagnozy19Rozwój organizacyjny1 + 2 godz admin.3
04Wypełnienie kwestionariusza NPI Open Index20Wszystkie2 godz4
05Lektura raportu. Dyskusja nad raportem w organizacji i wnioski do pracy organizacyjnej. Przygotowanie pytań.44Wszystkie2 + 2 godz.5
06Wspólna dyskusja nad wnioskami w ramach szkoły i dopracowanie organizacyjnych planów rozwoju. Korekta wniosków.Wszystkie2 godz.6

Moduł 2. Osoby07Eksperckość partycypacyjności39Godność Zaufanie1 godz.7
08Komunikacja interpersonalna32Systemy1 godz.8
09Rozeznawanie woli bożej32Kierunek2 godz.9

Moduł 3. Zespoły10Dlaczego zespoły mają sens18Systemy1 godz10
11Tworzymy zespół21Personel Struktura4 godz11-12
12Udane spotkania21Systemy2 godz13
13Sztuka konsensusu
Zaufanie Systemy1 godz14
14Narzędzia pracy zespołowej Dodatkowe nadobowiązkowe warsztaty dla chętnych z koniecznością opłacenia pobytu.59SystemyWspólne ćwiczenia technik 8 godz15

Moduł 4. Interesariusze15Ukryci i jawni interesariusze XXI w.50Kierunek Systemy2 godz16
16Kto nas potrzebuje – budowa profilu30Kierunek Systemy4 godz17
17Internetowe szukanie środowisk wpływu Wybór kanałów komunikacji30Kierunek Systemy2 godz18
18Post-Internetowe szukanie środowisk wpływu30Kierunek Systemy4 godz19
19Zarządzanie i relacje ze społecznością organizacji30Organizacja2 godz20
20Niezależność przez społeczną przedsiębiorczość50Organizacja2 godz21

Moduł 5. Strategie
Kierunek

21Opis wizji organizacji30KierunekWarsztaty na początek pracy strategicznej 10 godz.22
22Analiza otoczenia50Kierunek8 godz23
23Stworzenie modelu organizacji40Kierunek8 godz24
24Dokument strategiczny50Kierunek8 godz25
25Zarządzanie strategiczne50Kierunek8 godz Warsztaty kończące pracę strategiczną26