dr hab. Ryszard Stocki – psycholog, badacz, konsultant i trener organizacji. Autor pierwszej na świecie kategoryzacji patologii organizacyjnych, opublikowanej w pracy habilitacyjnej “Patologie organizacyjne – Diagnoza i Interwencja”. Autor pierwszego polskiego podręcznika zarządzania dla organizacji non-profit w Polsce „Współczesne techniki zarządzania – Podręcznik dla organizacji służebnych” wydanego przez SChDW w 1995 roku. Napisał siedem książek i kilkadziesiąt artykułów z zakresu psychologii zarządzania. Współpracuje z Saint Mary’s University w Kanadzie (diagnoza spółdzielni), Uniwersytetem Mondragon w Kraju Basków (projekt unijny dotyczący izomorfizmu organizacyjnego), Akademią Ignatianum w Krakowie (kurs Family Psychology, Szkoły Formatorów), Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II (kursy Psychologiczne podstawy przedsiębiorczości, Wprowadzenie do psychologii). Jest członkiem założycielem Instytutu Karola Wojtyły, wiceprezesem Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Chrzescijańskich Przedsiebiorców. Stworzył kilkadziesiąt narzędzi diagnozy organizacji przetłumaczonych na wiele języków. Wraz z zespołem założonego przez siebie Towarzystwa Doradczego stworzył kompleksowe narzędzie audytu organizacji pozarządowych „NonProfit Index, którym od roku 2005 zostało przebadanych 27 organizacji non-profit w Polsce. Obecnie głównym tematem jego badań jest wpływ dużych korporacji na nasz styl życia.  Napisał o tym książkę „Nieobliczalny eksperyment – Czyli jak żyć w XXI wieku?” Jego szczególna troską jest patologizujący relacje społeczne, niekontrolowany wpływ mediów. Obecnie tworzy międzynarodowy zespół badaczy do monitorowania wpływu społecznego mediów.  W 2022 roku założył Wydawnictwo Ryszard Stocki, które będzie wydawać książki uczące chrześcijańskiego stylu życia.

Jan Balwierz – koordynator projektów Narodowego Instytutu Wolności, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Funduszy Europejskich, specjalista ds. fundrasingu oraz realizator działań artystycznych jako aktor, reżyser i menadżer. Jest absolwentem polonistyki ze specjalnością komunikacja społeczna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prowadzi edukację polonistyczną i dziennikarską, a także nadzoruje akcje promocyjne i sekcję terapii przez teatr. Jest prezesem Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania.


Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania zostało założone w 1993r. Głównym przedmiotem jego działalności jest odpowiedzialne wychowanie inspirowane chrześcijańskim systemem wartości. Naturalnym następstwem takiego celu są takie obszary naszych aktywności jak rodzina, kształcenie, edukacja społeczno-obywatelska a także współpraca międzynarodowa i wolontariat. Bardzo ważne dla nas jest również inspirowanie i wspieranie działań zmierzających do budowania społeczeństwa obywatelskiego opartego na jasnym systemie wartości i kierującego się współodpowiedzialnością za dobro wspólne.

SChDW jest organizacją parasolową skupiającą organizacje z różnych regionów Polski, dlatego, chociaż część zadań wykonuje bezpośrednio poprzez swoje krakowskie Biuro ze współpracownikami, to działania o najszerszym zakresie są prowadzone w bezpośredniej współpracy z organizacjami członkowskimi. 

Pierwszym poważnym i dużym projektem, poprzez który samo Stowarzyszenie przybrało swoją federacyjną formę, był kilkuletni „Projekt odbudowy struktur wychowawczych” w Polsce po okresie PRL, zrealizowany w latach 90-tych przy wsparciu funduszy z niemieckiej pozarządowej organizacji parasolowej Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke (AKSB), będącej federacją dla niemieckich katolickich domów kształceniowych i szkół katolickich. Wsparto ponad 200 działań i projektów. Dzięki temu projektowi powstało kilka polskich organizacji pozarządowych a kilka innych otrzymało wydatną pomoc w pierwszych latach rozwoju. Przy okazji pozyskaliśmy także poważnego partnera zagranicznego jakim do dziś jest AKSB z Bonn.

Drugi wielki projekt to 3-letni cykl szkoleniowy dla nauczycieli w latach 2005-2007, dotowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Trzeci to projekt wzmocnienia organizacji wychowawczych skupionych wokół SChDW i transferu wiedzy i doświadczeń na Ukrainę. Działania z lat 2006-2008 były dotowane z funduszu niemieckich katolików świeckich pn. „Renovabis”, który wspiera różnorodne dzieła społeczno-kształceniowe m.in. w Europie środkowej i wschodniej.

Czwarte duże działanie to międzynarodowy projekt „Promocji szkół katolickich i wartości rodzinnych” zrealizowany w latach 2016-2018 w pięciu krajach Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej z byłego bloku wschodniego, dotowany ze środków Episkopatu USA. Członkowie SChDW przeprowadzili w nim kilka konferencji i wiele warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli w Chorwacji, Łotwie, Ukrainie, Albanii i Polsce. Zrealizowano też filmy promocyjne a cały projekt przyczynił się do powstania nowych szkół katolickich w zagranicą.

Piąty rodzaj poważniejszej działalności to stałe pełnienie zadania usługowego dla międzyrządowej, dwu narodowej państwowej organizacji (agencji) pn. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM). SChDW jest odpowiedzialne za koordynację współpracy z młodzieżą niemiecką, prowadzonej przez polskie szkoły i organizacje katolickie. Koordynacja obejmuje doradztwo pedagogiczno-organizacyjne oraz przekazywanie i rozliczanie dotacji z funduszy PNWM do kosztów projektów wymiany. Od 1994r. obsługujemy rocznie 80-120 kilkudniowych międzynarodowych spotkań, w których uczestniczy 4-5 tys. młodych ludzi. Roczna kwota wykonywanego przez nas w ten sposób regrantingu wynosi średnio 700-800 tys. zł. W tym zakresie oferujemy też propozycje szkoleniowe dla animatorów wymiany młodzieży, 1-2 wydarzenia rocznie (warsztaty, fora, konferencje, seminaria, giełdy partnerskie).

Szóste znaczące zadanie to prowadzenie przez krakowskie Biuro już od prawie 20-lat placówki szkoleniowej pn. Centrum Edukacyjne SChDW, poprzez które zrealizowaliśmy kilkaset różnych form szkoleniowych podnoszących kwalifikacje nauczycieli i wychowawców oraz rodziców. Nasi edukatorzy prowadzą także zajęcia bezpośrednio z młodzieżą szkolną.

W ostatnich 7 latach szczególnie intensywne były działania naszego Stowarzyszenia na rzecz rodziny. W 2013 r. zainicjowaliśmy powstanie ogólnopolskiej Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY, w której obecnie uczestniczą 42 organizacje i inicjatywy rodzicielskie z różnych stron Polski. Z działań miejscowych samego tylko krakowskiego Biura wyróżnić można dwie duże konferencje rodzinne, w których każdorazowo brało udział po sto kilkadziesiąt osób dorosłych, rodziców i wychowawców, oraz w prowadzonych równolegle zajęciach rozwojowo-integracyjnych drugie tyle dzieci i młodzieży. Niełatwa formuła organizacyjna tego wydarzenia wymagała pomocy każdorazowo ok. 50 wolontariuszy – młodych i dorosłych. Przed wyborami samorządowymi w 2016r. przeprowadziliśmy otwartą debatę prezydencką pn. „Kraków – Miasto Rodzin”, z udziałem głównych kandydatów na prezydenta Krakowa. W latach 2015- 2016 przeprowadziliśmy cykl comiesięcznych spotkań dla rodziców i pedagogów w auli Krakowskiego Starostwa Powiatowego na tematy nurtujące rodziców i wychowawców. Także w naszej działalności doradczej i szkoleniowej w sieci PNWM zwracamy dużą uwagę na potrzebę respektowania w międzynarodowych kontaktach sposobu wychowania przyjętego przez polskich rodziców.

W tym obszarze zrealizowaliśmy jeszcze siódme większe przedsięwzięcie, którym był kilkumiesięczny ogólnopolski projekt z 2018r. pn „Budowanie sieci współpracy między organizacjami. Aktywizacja i integracja liderów środowisk”. Przeprowadziliśmy go, dzięki wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, dla ponad 100 liderów życia społecznego reprezentujących ponad 80 organizacji i inicjatyw działających na rzecz rodziny i wychowania (fora, szkolenia).

Przy okazji tych i innych działań uczyliśmy się umiejętności budowania stałego lub doraźnego współdziałania wielu organizacji i grup osób, dla osiągnięcia celu wspólnego dla szerszych środowisk wychowawczych i prorodzinnych. W ostatnich trzech latach przedstawiciele naszego Stowarzyszenia zostali włączeni i aktywnie uczestniczyli w pracach czterech zespołów eksperckich przy Pełnomocniku Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Są to:1. Zespół ds. promocji uczestnictwa rodzin w życiu publicznym i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji, 2.Zespół ds. budowy instytucji dialogu obywatelskiego, 3. Zespół ds. edukacji obywatelskiej. 4.Zespół ekspercki ds. programu wsparcia rozwoju polsko- niemieckich domów spotkań. Przedstawiciel SChDW jest obecnie w Radzie Pożytku Publicznego. Od kilkunastu lat reprezentant zarządu SChDW jest także powoływany przez Ministra Edukacji Narodowej na kolejne kadencje do dwunarodowej międzyrządowej Polsko-Niemieckiej Rady Młodzieży.

Dwa lata temu nasze Stowarzyszenie zainicjowało petycję do władz Polski i Norwegii o demokratyzację i decentralizację systemu dystrybucji środków „norweskich”, którą w krótkim czasie poparło 65 różnorodnych organizacji pozarządowych z całej Polski.

W roku 2019 rozpoczęliśmy akcję wspierania studentów z Syrii podejmujących naukę w Polsce, obecnie z uzyskanych darowizn wspieramy finansowo koszty nauki i pobytu w Krakowie jednej studentki z miasta Homs.

Jesteśmy również w trakcie realizacji 3-letniegoprojektu SOLIDARNOŚĆ PRORODZINNA. Budowanie i wzmacnianie federacyjnej formy SChDW jako stowarzyszenia zrzeszającego organizacje prorodzinne w oparciu o najwyższe standardy metodologii wychowania, który finansuje Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego.

Ww. osiągnięcia okazały się możliwe dzięki skupieniu w SChDW wielu aktywnych liderów życia społecznego i prężnych organizacji pozarządowych. Szczególnie ważne było dobre doświadczenie pierwszego projektu z lat 90-tych, który u wielu przyszłych członków SChDW wzbudził pragnienie stałej współpracy, trwającej do dziś. Bardzo ważne dla realizowania misji Stowarzyszenia było nawiązywanie współpracy z poważnymi partnerami działań dla dobra społecznego, jakimi dla NGO-sów są podmioty publiczne, fundacje, darczyńcy ze sfery biznesu i jako osoby prywatne oraz liczni wolontariusze. Nasze działania dotyczą całej Polski a część z nich odbywa się także w innych krajach europejskich.Liczba członków – 26 zwyczajnych (osób) oraz 20 organizacji. Współpracują z nami pracownicy naukowi Akademii Ignatianum i innych uczelni (UJ, KUL, UAM) oraz specjaliści z różnych dziedzin będący członkami organizacji zrzeszonych w SChDW.